polyczyno_poland_upper

03/2018: Månedlig opdatering for januar 2018

Vind

 • I januar 2018 var den samlede vindproduktion 14% over forventningerne.
 • På den ene side var produktionen fra de italienske parker, takket være gunstige vindforhold, væsentligt højere end forventet: +27%. På den anden side leverede de spanske og polske møller en lavere produktion end forventet, men en højere produktion (+9%) end i den tilsvarende periode sidste år.

 

Sol

 • I januar 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 8% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var noget højere end forventet i Italien og en anelse lavere end forventet i Spanien, hvilket La Castilleja-anlæggets høje availability kompenserede for. Produktionen fra de italienske og det spanske solanlæg var henholdsvis 10% og 4% højere end forventet.

 

 

Læs meddelelse

03/2018: Monthly update for January 2018

Wind

 • In January 2018, the total wind production was 14% above estimates.
 • On the one hand, due to favourable wind conditions, the Italian wind farms performed significantly above budget: 27%. On the other hand, the Spanish and Polish wind turbines performed lower than expected but fairly higher (+9%) than the same period last year.

 

Solar

 • In January 2018, the total solar production was 8% higher than estimated.
 • The average irradiation was fairly higher than expected in Italy and slightly lower than expected in Spain which was compensated by a good availability of the La Castilleja plant. The Italian and Spanish solar plants delivered a production of +10% and +4% respectively compared to estimates.

 

Read the PDF file

 

02/2018: Salg af vindmølleparken Gehlenberg

I forlængelse af Selskabsmeddelelse nr. 19/2017 har Athena Investments A/S (”Athena”) gennemført salget af sin tyske vindmøllepark Gehlenberg til Energiequelle.

Med salget af de tyske vindmøller ejer Athena ikke længere vedvarende energi-anlæg i Tyskland.

Den samlede transaktionssum udgør MEUR 9,0.

 

 

Read the PDF file

 

02/2018: Sale of Gehlenberg wind farm

As anticipated in Company Announcement No. 19/2017, Athena Investments A/S (“Athena”) completed the transaction for the sale of its German wind farm Gehlenberg to Energiequelle.

Following the sale of the German turbines, Athena no longer owns renewable energy plants in Germany.

The total price of the transaction was EUR 9.0M.

 

 

Read the PDF file

 

01/2018: Månedlig opdatering for december 2017

Vind

 • I december 2017 var den samlede vindproduktion 27% over forventningerne.
 • Takket være ekstraordinært gunstige vindforhold på næsten alle vores markeder var produktionen væsentligt højere end forventet i Italien (+34%), Polen (+30%) og Spanien (+35%), hvor produktionen desuden var 151% højere end i december 2016.
 • I 2017 leverede vindanlæggene en samlet nettoproduktion på cirka 310 GWh, hvilket var på niveau med 2016.

 

Sol

 • I december 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 11% højere end forventningerne.
 • Takket være højere solindstråling leverede både det spanske og de italienske solanlæg en betydeligt højere produktion end forventet: henholdsvis +22% og +6%.
 • I 2017 genererede solanlæggene en nettoproduktion på cirka 64 GWh, hvilket var 3% højere end i 2016.

 

I 2017 leverede Athenas vind- og solanlæg en samlet produktion i overensstemmelse med de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2016 (Annual Report 2016) og marginalt højere end de opdaterede forventninger til 2017 (Selskabsmeddelelse nr. 16/2017).

 

Læs meddelelse

01/2018: Monthly update for December 2017

Wind

 • In December 2017, the total wind production was 27% above estimates.
 • In particular, due to extraordinary favorable wind conditions in almost all our countries, production generated was considerably higher than expected in Italy (+34%), Poland (+30%) and Spain (+35%) where production was 151% higher compared to December 2016.
 • In 2017, the wind portfolio reached a total net production of approx. 310 GWh which was in line with 2016.

 

Solar

 • In December 2017, the total solar production was 11% higher than estimated.
 • In particular, due to higher irradiation, the Spanish and Italian solar plants performed significantly above budget: 22% and 6% respectively.
 • In 2017, the solar portfolio generated a net production of approx. 64 GWh which was 3% higher than in 2016.

 

In 2017, Athena’s wind and solar assets have delivered a combined production in line with the Outlook announced in the Annual Report for 2016 and slightly higher than the Revised Outlook for 2017 (Company Announcement No. 16/2017).

 

Read the PDF file

 

21/2017: Salg af de danske vindaktiviteter gennemført

Athena Investments A/S (”Athena”) har i dag underskrevet den endelige aftale om salg af sine danske vindaktiviteter til Wind Estate A/S.

I forlængelse af Selskabsmeddelelse nr. 11/2017 har Athena gennemført salget af sine danske vindaktiviteter til Wind Estate A/S.

Med salget af de danske vindmølleparker ejer Athena ikke længere vedvarende energi-anlæg i Danmark.

Den samlede transaktionssum udgør DKK 24.400.000 (svarende til cirka MEUR 3,3).

 

Læs meddelelse

21/2017: Sale of the Danish wind portfolio

Today, Athena Investments A/S (“Athena”) signed the definitive agreement for the sale of its Danish wind portfolio to Wind Estate A/S.

As anticipated in Company Announcement No. 11/2017, Athena completed the transaction for the sale of its Danish wind portfolio to Wind Estate A/S.

Following the sale of the Danish turbines, Athena no longer owns renewable energy plants in Denmark.

The total price of the transaction was of DKK 24,400,000 (approx. EUR 3.3M).

 

Read the PDF file

 

20/2017: Finanskalender for 2018

Athena Investments A/S har planlagt følgende datoer i 2018 for offentliggørelse af regnskaber og ordinær generalforsamling:

Frist for aktionærer til at fremsætte forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 13. marts 2018
Årsrapport 2017 28. marts 2018
Ordinær generalforsamling 2018 24. april 2018
Halvårsrapport for første halvår 2018 2. august 2018


Læs meddelelse

20/2017: Financial Calendar for 2018

Athena Investments A/S has scheduled the following dates in 2018 for releases of financial reports and the Annual General Meeting:

 

Deadline for shareholders to submit proposals for the agenda of the Annual General Meeting: 13 March 2018
Annual Report 2017: 28 March 2018
Annual General Meeting 2018: 24 April 2018
Interim Report for H1 2018: 2 August 2018

 

Read the PDF file

 

19/2017: Salg af vindmølleparken Gehlenberg

Athena Investments A/S (”Athena”), tidligere Greentech Energy Systems A/S, har indgået aftale om salg af sin tyske vindmøllepark Gehlenberg til Energiequelle GmbH (“Energiequelle”).

Som meddelt i regnskabet for 1. halvår 2017, har ledelsen afsøgt muligheder for frasalg af Selskabets tyske vindanlæg. I forlængelse heraf har Athena i dag indgået aftale om at sælge sin tyske vindmøllepark Gehlenberg til Energiequelle, et privatejet selskab, som udvikler, opfører og driver vedvarende energiprojekter i Tyskland og Europa. Energiequelle har desuden været involveret i opførelsen af Gehlenberg-parken og har efterfølgende været ansvarlig for den tekniske drift.

Vindmølleparken består af 13 møller med en samlet nettokapacitet på 23,4 MW, der er idriftsat i december 2001.

Den samlede transaktionssum for parken udgør MEUR 9,0.

Athena forventer, efter opfyldelse af en række betingelser, at afslutte handlen i 1. kvartal 2018.

 

Læs meddelelse

19/2017: Sale of Gehlenberg wind farm

Athena Investments A/S (“Athena”), former Greentech Energy Systems A/S, signed an agreement for the sale of its German wind farm Gehlenberg to Energiequelle GmbH (“Energiequelle”).

As announced in the Interim Financial Report for H1 2017, the Management of Athena has been pursuing opportunities for the disposal of the Company’s German asset. In continuation hereof, Athena today signed an agreement for the sale of its German wind farm Gehlenberg to Energiequelle, a privately-owned company which develops, constructs and manages renewable energy projects in Germany and Europe. Furthermore,Energiequelle has been involved in the construction of the Gehlenberg wind farm and has been its technical manager since then.

The wind farm consists of 13 turbines for a total net capacity of 23.4 MW and commissioned in December 2001.

The total transaction price for the wind farm amounts to EUR 9.0M.

After the satisfaction of some conditions precedent, Athena expects to complete the transaction within Q1 2018.

 

Read the PDF file

 

18/2017: Månedlig opdatering for november 2017

Vind

 • I november 2017 var den samlede vindproduktion 11% under forventningerne.
 • Grundet svage vindforhold i hele Europa var produktionen lavere end forventet på alle vores markeder.
 • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

 

Sol

 • I november 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene lidt højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var noget højere end forventet i Spanien og på niveau med forventningerne i Italien.
 • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet (+6%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+5%).

 

Læs meddelelse

18/2017: Monthly update for November 2017

Wind

 • In November 2017, the total wind production was 11% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions all around Europe, production generated in all our countries was lower than expected.
 • Net wind production year-to-date was lower than estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In November 2017, the total solar production was slightly higher than estimated.
 • In particular, the average irradiation was fairly higher than expected in Spain and in line with expectations in Italy.
 • Net solar production year-to-date was higher than estimates (+6%) and the same period last year (+5%).

 

Read the PDF file

 

17/2017: Referat af ekstraordinær generalforsamling

Der har dags dato været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Aktionærerne på generalforsamlingen besluttede at ændre Selskabets navn fra Greentech Energy Systems A/S til Athena Investments A/S. § 1 i Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Læs meddelelse

17/2017: Minutes of Extraordinary General Meeting

Today, an Extraordinary General Meeting of Greentech Energy Systems A/S was held in accordance with the published agenda.

The shareholders at the General Meeting decided to change the Company’s name from Greentech Energy Systems A/S to Athena Investments A/S. Article 1 of the Articles of Association will be changed accordingly.

Read the PDF file

 

16/2017: Opdaterede forventninger til 2017

Greentech Energy Systems A/S (Greentech) opdaterer forventningerne til 2017.
EBITDA forventes at overstige de tidligere udmeldte forventninger, forventningerne til omsætningen opjusteres, mens produktionen forventes på et lavere niveau end tidligere udmeldt.

Læs meddelelse

16/2017: Revised full-year outlook for 2017

Greentech Energy Systems A/S (“Greentech”) revises its full-year guidance for 2017.
EBITDA is expected to exceed the previously announced outlook, revenue expectations are adjusted upwards, while production is expected at a lower level than previously announced.

 

Read the PDF file

 

15/2017: Greentech vil ændre navn og udvide Selskabets formål – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Greentech Energy Systems A/S (Greentech) indkalder i dag til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af forslag om at ændre Selskabets navn til Athena Investments A/S samt udvide Selskabets formål.

Læs meddelelse

I henhold til vedtægternes § 8 indkalder bestyrelsen herved til ekstraordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S (Greentech). Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 12. december 2017 kl. 14.00 på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

Læs indkaldelse

15/2017: Greentech to change company name and expand the company objects – Notice of Extraordinary General Meeting


Greentech Energy Systems A/S (Greentech) today calls an Extraordinary General Meeting with a view to approve a change of the company name to Athena Investments A/S and an expansion of the company objects.

Read the PDF file

 

Pursuant to article 8 of the articles of association, the Board of Directors hereby give notice that an Extraordinary General Meeting of Greentech Energy Systems A/S will be held on Tuesday, 12 December 2017 at 2.00 pm at Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 Copenhagen, Denmark.

Read the Notice

 

14/2017: Månedlig opdatering for oktober 2017

Vind

 • I oktober 2017 var den samlede vindproduktion på niveau med forventningerne.
 • Takket være gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet i Polen (+49%), Tyskland (+39%), hvor produktionen desuden var 194% højere end i oktober 2016, i Italien (+7%) og Danmark (+3%). I Spanien var produktionen væsentligt lavere end forventet grundet svage vindforhold.
 • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

 

Sol

 • I oktober 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 7% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i både Italien og Spanien, og produktionen oversteg forventningerne med 7% i begge lande.
 • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

 

Læs meddelelse

14/2017: Monthly update for October 2017

Wind

 • In October 2017, the total wind production was in line with estimates.
 • In particular, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Poland (+49%), Germany (+39%) where the production was 194% higher than October 2016, in Italy (+7%) and Denmark (+3%). In Spain, the production was considerably below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was lower than estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In October 2017, the total solar production was 7% higher than estimated.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected both in Italy and Spain raising the solar production by +7% in both countries.
 • Net solar production year-to-date was higher than estimates and the same period last year.

 

Read the PDF file

 

13/2017: Månedlig opdatering for september 2017

Vind

 • I september 2017 var den samlede vindproduktion 11% over forventningerne.
 • Takket være gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet i Italien (+29%) og Spanien (+8%). I Danmark, Tyskland og Polen var produktionen væsentligt lavere end forventet grundet svage vindforhold.
 • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

 

Sol

 • I september 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene på niveau med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var noget højere end forventet i Spanien og lidt lavere end forventet i Italien.
 • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet (+6%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+4%).

 

Læs meddelelse

13/2017: Monthly update for September 2017

Wind

 • In September 2017, the total wind production was 11% above estimates.
 • In particular, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Italy (+29%) and Spain (+8%). In Denmark, Germany and Poland the production was considerably below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was lower than estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In September 2017, the total solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was fairly higher than expected in Spain and slightly lower than estimated in Italy.
 • Net solar production year-to-date was higher than estimates (+6%) and the same period last year (+4%).

 

Read the PDF file

 

12/2017: Månedlig opdatering for august 2017

Vind

 • I august 2017 var den samlede vindproduktion på niveau med forventningerne.
 • På den ene side var produktionen, takket være gunstige vindforhold, højere end forventet i Italien (+10%) og på niveau med forventningerne i Spanien, hvor Conesa-anlægget leverede en markant højere produktion (+29%) i forhold til samme periode i 2016. På den anden side var produktionen i Tyskland, Danmark og Polen lavere end forventet grundet svage vindforhold.
 • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

 

Sol

 • I august 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene på niveau med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og væsentligt lavere end forventet i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet (+7%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+5%).

 

Læs meddelelse

12/2017: Monthly update for August 2017

Wind

 • In August 2017, the total wind production was in line with estimates.
 • On the one hand, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Italy (+10%) and in line with expectations in Spain, where the Conesa plant delivered a production significantly higher (+29%) compared to the same period in 2016. On the other hand, in Germany, Denmark and Poland the production was below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was lower than estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In August 2017, the total solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy and considerably lower than estimated in Spain.
 • Net solar production year-to-date was higher than estimates (+7%) and the same period last year (+5%).

 

Read the PDF file

 

11/2017: Salg af de danske vindaktiviteter

Greentech Energy Systems A/S (”Greentech”) har i dag indgået aftale om salg af sine danske vindaktiviteter til Wind Estate A/S.

Som meddelt i regnskabet for 1. halvår 2017, har ledelsen afsøgt muligheder for frasalg af Selskabets danske aktiver. I forlængelse heraf har Greentech i dag indgået aftale om at sælge sine danske vindaktiviteter til Wind Estate A/S, et energiselskab som ejer, udvikler, opfører, driver og vedligeholder egne vindmølleparker i Danmark med en samlet installeret kapacitet på over 200 MW.

De danske vindaktiviteter består af fire parker i Milbakken, Oppelstrup, Hannesborg og Frørup, der er idriftsat i 2000/2001 og har en samlet nettokapacitet på 15,5 MW.

Den samlede transaktionssum for de fire parker udgør DKK 24.400.000 (svarende til cirka MEUR 3,3).

Greentech forventer, efter opfyldelse af en række betingelser, at afslutte handlen i 4. kvartal 2017.

 

Læs meddelelse

11/2017: Sale of the Danish wind portfolio

Today, Greentech Energy Systems A/S (“Greentech”) signed an agreement for the sale of its Danish wind portfolio to Wind Estate A/S.

As announced in the Interim Financial Report for H1 2017, the Management of Greentech has been pursuing opportunities for the disposal of the Company’s Danish assets. In continuation hereof, Greentech today signed an agreement for the sale of its Danish wind portfolio to Wind Estate A/S, an energy company which owns, develops, constructs, operates and maintains own wind farms in Denmark for a total installed capacity of more than 200 MW.

The wind portfolio is composed of four wind farms located in Milbakken, Oppelstrup, Hannesborg and Frørup with a total net capacity of 15.5 MW and commissioned in 2000/2001.

The total transaction price for the four wind farms amounts to DKK 24,400,000 (approx. EUR 3.3M).

After the satisfaction of some conditions precedent, Greentech expects to complete the transaction in Q4 2017.

 

Read the PDF file

 

10/2017: Månedlig opdatering for juli 2017

Vind

 • I juli 2017 var den samlede vindproduktion 21% over forventningerne.
 • Takket være gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet i Italien (+31%), Danmark (+19%) og Spanien (+17%). I Tyskland var produktionen væsentligt lavere end forventet grundet svage vindforhold.
 • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

 

Sol

 • I juli 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene på niveau med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og en anelse lavere end forventet i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet (+8%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+6%).

 

Læs meddelelse

10/2017: Monthly update for July 2017

Wind

 • In July 2017, the total wind production was 21% above estimates.
 • In particular, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Italy (+31%), Denmark (+19%) and in Spain (+17%). In Germany, the production was considerably below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was lower than estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In July 2017, the total solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy and slightly lower than estimated in Spain.
 • Net solar production year-to-date was higher than estimates (+8%) and the same period last year (+6%).

 

Read the PDF file

 

Interim Financial Report – Half Year 2017

Positive trend in financials for H1 2017

 • 9% profit increase to EUR 4.9M
 • 12% increase in revenue to EUR 28.4M
 • 6% increase in EBITDA to EUR 20.3M*
 • 1% decrease in EBITDA to EUR 24.4M, including EBITDA from associates

*Adjusted for income from Associates/ Excluding Special Items

 

Negative trend in the production performance in H1 2017 mainly due to poor wind conditions

 • 50% of the total expected annual net production has been generated in H1 2017
 • -13% in total net production in H1 2017 vs H1 2016: 192 GWh
 • -13% in actual wind production vs. estimates
 • +3% in actual solar production vs. estimates

 

 

Read the PDF file

 

9/2017: Månedlig opdatering for juni 2017

Vind

 • I juni 2017 var den samlede vindproduktion under forventningerne.
 • Produktionen fra de italienske parker var markant lavere end forventet (-29%) på grund af svage vindforhold. I Danmark (+47%), Polen (+37%), Spanien (+7%) og Tyskland (+3%) var produktionen derimod højere end forventet takket være gunstige vindforhold.
 • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

 

Sol

 • I juni 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene lidt højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og på niveau med forventningerne i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

 

Læs meddelelse

9/2017: Monthly update for June 2017

Wind

 • In June 2017, the total wind production was below estimates.
 • On one hand, the production from our Italian wind farms was considerably lower than expected (-29%) due to low wind speed in the country. On the other hand, in Denmark (+47%), Poland (+37%), Spain (+7%) and Germany (+3%) the production was above estimates due to better wind conditions.
 • Net wind production year-to-date was lower than estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In June 2017, the total solar production was slightly higher than estimated.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy and in line with expectations in Spain.
 • Net solar production year-to-date was higher than expected and the same period last year.

 

Read the PDF file

 

8/2017: Månedlig opdatering for maj 2017

Vind

 • I maj 2017 var den samlede vindproduktion 8% under forventningerne.
 • Grundet svage vindforhold var produktionen lavere end forventet på de fleste af vores markeder, bortset fra Polen (+17%) og Spanien (+2%). De polske møller leverede en væsentligt højere produktion end i samme periode i 2016 (+100%).
 • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

 

Sol

 • I maj 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 8% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i både Italien og Spanien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med henholdsvis 8% og 6%.
 • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

 

Læs meddelelse

8/2017: Monthly update for May 2017

Wind

 • In May 2017, the total wind production was 8% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions, production was lower than expected in almost all our countries except for Poland (+17%) and Spain (+2%). The Polish turbines delivered a production extremely higher than the same period in 2016 (+100%).
 • Net wind production year-to-date was lower than estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In May 2017, the total solar production was 8% higher than estimated.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected both in Italy and Spain raising the solar production by +8% and +6% respectively.
 • Net solar production year-to-date was higher than expected and the same period last year.

 

Read the PDF file

 

7/2017: Månedlig opdatering for april 2017

Vind

 • I april 2017 var den samlede vindproduktion 18% under forventningerne.
 • Produktionen i Italien og Spanien var væsentligt lavere end forventet grundet ekstremt svage vindforhold i Sydeuropa. Til gengæld var produktionen i Tyskland (+2%) og særligt Danmark (+47%) og Polen (+28%) højere end forventet takket være gunstige vindforhold.
 •  År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og lavere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I april 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 10% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i både Italien og Spanien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med henholdsvis 11% og 9%.
 • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

 

Læs meddelelse

7/2017: Monthly update for April 2017

Wind

 • In April 2017, the total wind production was 18% below estimates.
 • In particular, the production from Italy and Spain was considerably below expectations due to extremely poor wind conditions across Southern Europe. On the contrary, production from Germany (+2%) and especially from Denmark (+47%) and Poland (+28%) was higher than expected due to good wind conditions.
 • Net wind production year-to-date was lower than budget and lower than the same period last year.

 

Solar

 • In April 2017, the total solar production was 10% higher than estimated.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected both in Italy and Spain raising the solar production by +11% and +9% respectively.
 • Net solar production year-to-date was higher than expected and the same period last year.

 

Read the PDF file

 

6/2017: Referat af ordinær generalforsamling 2017

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2016 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet. Udbyttet udgør DKK 0,162 (EUR 0,022) pr. aktie.

 

Læs meddelelse

6/2017: Minutes of Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S was held today.

The shareholders at the General Meeting adopted the Board of Directors’ report on the activities,
the Annual Report for 2016 and the distribution of the result for the year as proposed in the
Annual Report. The dividend will amount to DKK 0.162 (EUR 0.022) per share.

 

Read the PDF file

 

5/2017: Månedlig opdatering for marts 2017

Vind

 • I marts 2017 var den samlede vindproduktion 21% under forventningerne.
 • Grundet svage vindforhold i hele Europa var produktionen fra alle vores markeder lavere end forventet.
 •  År til dato-nettoproduktionen var væsentligt lavere end budgetteret (-12%) og lavere end i samme periode sidste år (-5%).

 

Sol

 • I marts 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 21% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var markant højere end forventet i Italien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 27%. I Spanien var produktionen fra solanlæggene også højere end forventet (+5%).
 • År til dato-nettoproduktionen var væsentligt højere end forventet (+15%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+10%).

 

Læs meddelelse

5/2017: Monthly update for March 2017

Wind

 • In March 2017, the total wind production was 21% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions all around Europe, production generated in all our countries was lower than expected.
 • Net wind production year-to-date was considerably lower than budget (-12%) and fairly lower than the same period last year (-5%).

 

Solar

 • In March 2017, the total solar production was 21% higher than estimated.
 • In particular, the average irradiation was remarkably higher than expected in Italy, raising the solar production by +27% compared to estimates. In Spain, the solar production was fairly higher than expected (+5%).
 • Net solar production year-to-date was considerably higher than expected (+15%) and the same period last year (+10%).

 

Read the PDF file

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S onsdag, den 26. april 2017, kl. 15.00, på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

 

 

Læs indkaldelse

Læs Fuldstændige Forslag

Notice of Annual General Meeting 2017

Pursuant to article 8 of the articles of association, notice is given that the Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S will be held on Wednesday, 26 April 2017 at 3.00 pm
at Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 Copenhagen, Denmark.

 

Read the Notice

Read the Complete Proposals

 

 

Årsrapport for 2016

Greentech Energy Systems A/S offentliggør årsrapporten for 2016

Hovedpunkter:

 • Overskud for perioden på MEUR 5,5 sammenlignet med MEUR 1,3 i 2015
 • Foreslået udbytte for 2016 på DKK 0,162 (EUR 0,022) per aktie
 • Nettoproduktion på 372,4 GWh sammenlignet med 354,1 GWh i 2015 (+ 5%)
 • Omsætning inkl. associerede virksomheder på MEUR 59,1 – på niveau med 2015
 • EBITDA inkl. associerede virksomheder på MEUR 40,6 sammenlignet med MEUR 37,8 i 2015 (+ 7%)
 • EBITDA-margin inkl. associerede virksomheder på 69% sammenlignet med 64% i 2015
 • Samlede pengestrømme fra fortsættende aktiviteter på MEUR 7,1 sammenlignet med MEUR 1,3 i 2015
 • Miljøhensyn: Bruttoproduktionen i 2016 kunne forsyne 148.000 husstande med elektricitet og reducerede CO2-udledningen med ca. 236.000 tons, svarende til udledningen fra mere end 98.000 biler.

 

 

Læs meddelelse

Annual Report for 2016

Greentech Energy Systems A/S publishes its Annual Report for 2016:

 • Profit for the period of EUR 5.5M compared to EUR 1.3M in 2015
 • Proposed dividend for 2016 of DKK 0.162 (EUR 0.022) per share
 • Net production of 372.4 GWh compared to 354.1 GWh in 2015 (+ 5%)
 • Revenue, including Associates, of EUR 59.1M, in line with FY 2015
 • EBITDA, including Associates, of EUR 40.6M compared to EUR 37.8M in 2015 (+ 7%)
 • EBITDA margin including Associates of 69% compared to 64% in 2015
 • Total cash flow from continuing operations of EUR 7.1M compared to EUR 1.3M in 2015
 • Environment Protection: Gross Production in 2016 supplied 148,000 families, reduced the CO2 emissions by approx. 236,000 tons equalling the elimination of emissions from more than 98,000 cars.

 

Read the PDF file

 

 

4/2017: Månedlig opdatering for februar 2017

Vind

 • I februar 2017 var den samlede vindproduktion 6% under forventningerne.
 • Produktionen var, grundet svage vindforhold, lavere end forventet i Sydeuropa, mens møllerne i Danmark (+7%) og Tyskland (+23%) leverede en højere produktion end ventet.
 • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret (-6%) og væsentligt lavere end i samme periode sidste år (-16%).

 

Sol

 • I februar 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 9% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 23%. I Spanien var produktionen fra solanlæggene lavere end forventet grundet lavere gennemsnitlig solindstråling.
 • År til dato-nettoproduktionen var forholdsvis højere end forventet (+9%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+5%).

 

Læs meddelelse

4/2017: Monthly update for February 2017

Wind

 • In February 2017, the total wind production was 6% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions, production generated was lower than expected in southern countries, while Denmark (+7%) and Germany (+23%) performed well.
 • Net wind production year-to-date was fairly lower than budget (-6%) and considerably lower than the same period last year (-16%).

 

Solar

 • In February 2017, the total solar production was 9% higher than estimated.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy, raising the solar production by +23% compared to estimates. In Spain, the solar production was lower than expected due to a lower average irradiation.
 • Net solar production year-to-date was fairly higher than expected (+9%) and the same period last year (+5%).

 

Read the PDF file

 

3/2017: Månedlig opdatering for januar 2017

Vind

 • I januar 2017 var den samlede vindproduktion 7% under forventningerne.
 • Produktionen var, grundet svage vindforhold, lavere end forventningerne på næsten alle Greentechs markeder, bortset fra Italien, hvor produktionen var højere end forventet (+8%) og lidt højere end i januar 2016.

 

Sol

 • I januar 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 9% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i Italien, men væsentligt højere end forventet i Spanien, hvor produktionen fra solanlægget La Castilleja oversteg forventningerne med 36%.

 

Læs meddelelse

3/2017: Monthly update for January 2017

Wind

 • In January 2017, the total wind production was 7% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions, production generated was lower than expectations in almost all our countries, except in Italy, where the production was higher than expected (+8%) and slightly higher compared to January 2016.

 

Solar

 • In January 2017, the total solar production was 9% higher than estimated.
 • The average irradiation was lower than expected in Italy but considerably higher than expected in Spain, raising the solar production of La Castilleja solar plant by 36% compared to estimates.

 

Read the PDF file

 

2/2017: Salg af miljødivisionen

Som offentliggjort i årsrapporten for 2015 (Annual Report 2015) og bekræftet i delårsrapporten for 1. halvår 2016 (Interim Financial Report, Half Year 2016) har Greentech været i gang med en afhændelsesproces af miljødivisionen med henblik på at fokusere Selskabets aktiviteter udelukkende på sol- og vindenergi.

Divisionen er i dag blevet overtaget af et selskab kontrolleret af Bernardinello Engineering S.p.A., en førende italiensk virksomhed inden for miljøsektoren. Transaktionen har ikke væsentlig regnskabsmæssig påvirkning for Greentech.

 

Læs meddelelse

2/2017: Sale of the Environment Division

As announced in the Annual Report 2015 and confirmed in the Interim Report for H1 2016, Greentech has been conducting a disposal process of the Environment Division in order to focus its activities on solar and wind technologies only.

Today, the Division was taken over by a company controlled by Bernardinello Engineering S.p.A., a leading Italian operator in the environment sector. The impact of the transaction on Greentech‘s accounts is not significant.

 

 Read the PDF file

 

1/2017: Månedlig opdatering for december 2016

Vind

 • I december 2016 var den samlede vindproduktion 14% under forventningerne, men markant højere end i den tilsvarende periode i 2015.
 • Produktionen var lavere end forventningerne i Italien, Tyskland og især Spanien primært grundet svagere vindforhold end forventet. Den samlede produktion fra de danske og polske møller var derimod højere end forventet, henholdsvis +13% og +42%.
 • I 2016 leverede vindanlæggene en samlet nettoproduktion på mere end 316 GWh, en stigning på næsten 7% i forhold til 2015.

 

Sol

 • I december 2016 var den samlede produktion fra solanlæggene 31% højere end forventningerne.
 • Med markant højere solindstråling end forventet leverede både de italienske og det spanske solanlæg en væsentligt højere produktion end budgetteret: henholdsvis +33% og +23%.
 • I 2016 opnåede solanlæggene en nettoproduktion på cirka 54 GWh, hvilket var på niveau med 2015.

 

I 2016 leverede Greentechs vind- og solanlæg en samlet produktion i overensstemmelse med de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2015 (Annual Report 2015).


Læs meddelelse

1/2017: Monthly Update for December 2016

Wind

 • In December 2016, the total wind production was 14% below estimates, but significantly higher than the year-earlier period.
 • Mainly due to wind conditions below expectations, production was lower than estimated in Italy, Germany and especially Spain. The total production of the Danish and Polish turbines, on the other hand, was higher than expected, +13% and +42% respectively.
 • In 2016, the wind portfolio reached a total net production of more than 316 GWh, an increase of almost 7% compared to 2015.

 

Solar

 • In December 2016, the solar production was 31% higher than estimated.
 • With irradiation considerably higher than expected, the Italian and Spanish solar plants performed significantly above budget: +33% and +23% respectively.
 • In 2016, the solar portfolio generated a net production of approx. 54 GWh which was in line with 2015.

 

In 2016, Greentech’s wind and solar assets have delivered a combined production in line with the Outlook announced in the Annual Report for 2015.

 

Read the PDF file

 

20/2016: Købet af den resterende 50%-ejerandel af solanlægget La Castilleja gennemført

Greentech Energy Systems A/S (”Greentech”) underskriver den endelige aftale om købet af den resterende aktiepost (50%) i solanlægget La Castilleja fra sin medaktionær Foresight Group.

I forlængelse af Selskabsmeddelelse nr. 12/2016 har Greentech gennemført købet af den resterede 50%-ejerandel af det spanske solanlæg La Castilleja fra sin medaktionær, et selskab ejet af flere fonde under Foresight Group. Greentech ejer dermed 100% af det spanske solanlæg på 9,80 MW.

Den samlede transaktionspris udgør TEUR 3.700.

 

Læs meddelelse

20/2016: Acquisition of the remaining 50% stake of La Castilleja solar plant completed

Greentech Energy Systems A/S (“Greentech”) signs the definitive agreement for the acquisition of the remaining stake (50%) of La Castilleja solar plant from its co-shareholder Foresight Group.

As anticipated in Company Announcement No. 12/2016, Greentech completed the transaction for the acquisition of the remaining 50% stake of the Spanish La Castilleja solar plant from its co-shareholder, a company belonging to certain funds managed by Foresight Group. Now Greentech owns 100% of the Spanish solar plant (9.80MW).
The total price of the transaction was of EUR 3,700K.

 

Read the PDF file

 

19/2016: Månedlig opdatering for november 2016

Vind

 • I november 2016 var den samlede vindproduktion i overensstemmelse med forventningerne.
 • Takket være gode vindforhold var produktionen højere end forventet i Italien (+14%), hvor parkerne Monte Grighine og Minerva Messina leverede en markant højere produktion, henholdsvis +49% og +82%, i forhold til samme periode i 2015. I Spanien, Tyskland og Danmark var produktionen til gengæld under forventet niveau grundet svage vindforhold.
 • År til dato-nettoproduktionen var på niveau med forventningerne og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I november 2016 var den samlede produktion fra solanlæggene 5% over forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 6%. I Spanien var produktionen marginalt lavere end forventet (-1%) på grund af lavere gennemsnitlig solindstråling.
 • År til dato-nettoproduktionen var i overensstemmelse med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

19/2016: Monthly Update for November 2016

Wind

 • In November 2016, the total wind production was in line with estimates.
 • On one hand, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Italy (+14%), where the Monte Grighine and Minerva Messina wind farms delivered a production significantly higher compared to the same period in 2015, +49% and +82% respectively. On the other hand, in Spain, Germany and Denmark the production was below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was in line with estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In November 2016, the solar production was 5% above expectations.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy, raising the solar production by +6% compared to estimates. In Spain, the solar production was slightly lower than expected (-1%) due to a lower average irradiation.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

18/2016: Finanskalender for 2017

Greentech Energy Systems A/S har planlagt følgende datoer i 2017 for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og ordinær generalforsamling:

Frist for aktionærer til at fremsætte forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 15. marts 2017
Årsrapport 2016 29. marts 2017
Generalforsamling 2017 26. april 2017
Halvårsrapport for første halvår 2017 3. august 2017


Læs meddelelse

18/2016: Financial Calendar for 2017

Greentech Energy Systems A/S has scheduled the following dates in 2017 for releases of financial reports and the Annual General Meeting:

 

Deadline for shareholders to submit proposals for the agenda of the Annual General Meeting: 15 March 2017
Annual Report 2016: 29 March 2017
Annual General Meeting 2017: 26 April 2017
Interim Report for H1 2017: 3 August 2017

 

Read the PDF file

 

17/2016: Månedlig opdatering for oktober 2016

Vind

 • I oktober 2016 var den samlede vindproduktion under forventningerne.
 • På grund af svage vindforhold var produktionen lavere end forventet på næsten alle vores markeder med undtagelse af Polen (+42%), hvor møllerne leverede en markant højere produktion (+ 75%) i forhold til samme periode i 2015.
 • År til dato-nettoproduktionen var på niveau med forventningerne og med samme periode sidste år.

 

Sol

 • I oktober 2016 var produktionen fra solanlæggene under forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i Italien og på linje med forventningerne i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var i overensstemmelse med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

17/2016: Monthly Update for October 2016

Wind

 • In October 2016, the total wind production was below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions, production was lower than expected in almost all our countries except for Poland (+42%), where our turbines delivered a production extremely higher (+75%) compared to the same period in 2015.
 • Net wind production year-to-date was in line with estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In October 2016, the solar production was below expectations.
 • In particular, the average irradiation was lower than expected in Italy and in line with expectations in Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

16/2016: Månedlig opdatering for september 2016

Vind

 • I september 2016 var den samlede vindproduktion under forventningerne.
 • På grund af svage vindforhold var produktionen lavere end forventet på næsten alle vores markeder med undtagelse af Spanien (+3%), hvor de spanske vindmøller leverede en noget højere produktion (+ 8%) i forhold til samme periode i 2015.
 • År til dato-nettoproduktionen var lidt højere end forventet og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I september 2016 var produktionen fra solanlæggene under forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i Italien og over forventningerne i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var i overensstemmelse med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

16/2016: Monthly Update for September 2016

Wind

 • In September 2016, the total wind production was below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions, production was lower than expected in almost all our countries except for Spain (+3%), where the Spanish turbines delivered a production fairly higher (+8%) compared to the same period in 2015.
 • Net wind production year-to-date was slightly higher than estimates and the same period last year.

 

Solar

 • In September 2016, the solar production was below expectations.
 • In particular, the average irradiation was lower than expected in Italy and above expectations in Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

15/2016: Salg af solanlægget Fotocampillos

Greentech Energy Systems A/S har solgt sit spanske solanlæg Fotocampillos (2.10 MW) til Vela Energy S.L., en uafhængig energiproducent (IPP), som driver vedvarende energianlæg
i Sydeuropa.

Handlen er afsluttet i dag.

Den samlede transaktionspris for solanlægget udgør TEUR 3.333.

 


Læs meddelelse

15/2016: Sale of the Fotocampillos solar plant

Greentech Energy Systems A/S sold its Spanish Fotocampillos solar plant (2.10 MW) to Vela Energy S.L., an IPP platform that operates renewable energy generating assets in
the South of Europe.

The closing of the transaction has occurred today.

The total transaction price for the solar plant amounts to EUR 3,333K.

 
Read the PDF file

 

14/2016: Monthly Update for August 2016

Wind

 • In August 2016, the total wind production was 3% below estimates.
 • In particular, Germany and Spain were affected by low wind speed. On the contrary, in Denmark production was higher than expected (+6%) and extremely higher compared to August 2015 (+34%). In Italy and Poland, production was in line with expectations but higher than in August 2015, especially in Poland (+26%).
 • Net wind production year-to-date was 4% higher than estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In August 2016, the solar production was in line with expectations.
 • In particular, the average irradiation was in line with estimates both in Italy and Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

14/2016: Månedlig opdatering for August 2016

Vind

 • I august 2016 var den samlede vindproduktion 3% under forventningerne.
 • Især Tyskland og Spanien var påvirket af lav vindhastighed. Modsat var produktionen i Danmark højere end forventet (+6%) og væsentlig højere end i august 2015 (+34%). I Italien og Polen var produktionen på linje med forventningerne, men højere end i august 2015 især i Polen (+26%).
 • År til dato-nettoproduktionen var 4% højere end forventet og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I august 2016 var produktionen fra solanlæggene på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linje med forventningerne i både Italien og Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var i overensstemmelse med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

13/2016: Månedlig opdatering for juli 2016

Vind

 • I juli 2016 var den samlede vindproduktion 4% under forventningerne.
 • Især Tyskland var påvirket af lav vindhastighed. De danske (+6%) og polske (+4%) vindmølleparker oplevede til gengæld bedre vindforhold end forventet. I Italien og Spanien var produktionen lidt lavere end forventet, men højere end i juli 2015, især i Italien (+24%).
 • År til dato-nettoproduktionen var 5% højere end forventet og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I juli 2016 var produktionen fra solanlæggene på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og lavere end forventet i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var i overensstemmelse med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

13/2016: Monthly Update for July 2016

Wind

 • In July 2016, the total wind production was 4% below estimates.
 • In particular, Germany was affected by low wind speed. On the contrary, our Danish (+6%) and Polish (+4%) wind farms experienced better wind conditions than expected. In Italy and Spain, production was slightly lower than expected but higher than in July 2015, especially in Italy (+24%).
 • Net wind production year-to-date was 5% higher than estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In July 2016, the solar production was in line with expectations.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy and lower than forecasted in Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

Interim Financial Report – Half Year 2016

Positive trend in financials for H1 2016

 • Profit year to date 2016
 • 6% decrease in revenue to EUR 25.3M
 • 7% increase in EBITDA to EUR 19.2M*
 • 6% increase in EBITDA to EUR 24.7M, including EBITDA from associates

  *Adjusted for income from Associates/ Excluding Special Items

Positive trend in the production performance compared to estimates in H1 2016

 • 56% of the total expected annual net production has been already generated in H1 2016
 • +3% in total net production in H1 2016 vs H1 2015: 217 GWh
 • +6% in actual wind production vs. estimates
 • +2% in actual solar production vs. estimates


Events occurred after 30 June 2016

 • On 26 July 2016, Greentech signed an agreement for the acquisition of the remaining stake (50%) of La Castilleja solar plant (9.8MW) from its co-shareholder Foresight Group

 


Read the PDF file

 

12/2016: Aftale om køb af resterende aktiepost på 50% af la Castilleja-anlægget

Greentech Energy Systems A/S (”Greentech”) underskriver aftale om køb af den resterende aktiepost på 50% af solanlægget la Castilleja af sin medaktionær Foresight Group.

I forbindelse med tilpasningen af Selskabets aktiviteter har Greentech besluttet at erhverve den resterede 50%-ejerandel i det spanske solanlæg la Castilleja fra sin medaktionær, et selskab ejet af flere fonde under Foresight Group. Efter opfyldelse af en række betingelser, vil Greentech være eneejer af det spanske solanlæg på 9,80 MW.

Den samlede transaktionspris for de resterende 50% af aktierne i solanlægget la Castilleja er TEUR 3.700.

Greentech forventer at afslutte handlen inden udgangen af 2016.

 


Læs meddelelse

12/2016: Agreement for the acquisition of the remaining 50% stake of la Castilleja

Greentech Energy Systems A/S (“Greentech”) signs an agreement for the acquisition of the remaining stake (50%) of la Castilleja solar plant from its co-shareholder Foresight Group.

In the context of the reorganization of its activities, Greentech has decided to acquire the remaining 50% stake of the Spanish solar plant la Castilleja from its co-shareholder, a company belonging to certain funds managed by Foresight Group. After the satisfaction of some conditions precedent, Greentech will own 100% of the Spanish solar plant (9.80MW).

The total price of the transaction for the remaining stake (50%) of la Castilleja solar plant is EUR 3,700K.

Greentech expects to complete the transaction within the second semester of 2016.

 


Read the PDF file

 

11/2016: Månedlig opdatering for juni 2016

Vind

 • I juni 2016 var den samlede vindproduktion 5% lavere end forventet.
 • Grundet ugunstige vindforhold var produktionen, i næsten alle vore lande, lavere end forventet med undtagelse for Spanien hvor produktionen var 15% højere end forventet og væsentlig højere end i juni 2015 (+40%).
 • År til dato-nettoproduktionen var 6% højere end forventningerne og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I juni 2016 var den samlede produktion på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linje med forventningerne i både Italien og Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var på linje med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

11/2016: Monthly Update for June 2016

Wind

 • In June 2016, the total wind production was 5% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions, production generated was lower than expected in almost all our countries, except in Spain, where the production was higher than expected (+15%) and extremely higher compared to June 2015 (+40%).
 • Net wind production year-to-date was 6% higher than estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In June 2016, the solar production was in line with expectations.
 • In particular, the average irradiation was in line with estimates both in Italy and Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

10/2016: Meddelelse om betydelige ejerandele

Greentech Energy Systems A/S er blevet informeret som følger af Pirelli & C S.p.A.:
”I overensstemmelse med bestemmelserne i § 29 i lov om værdipapirhandel skal vi herved oplyse, at vi har afhændet vores aktiepost i Greentech Energy Systems A/S og dermed ikke længere besidder aktier i selskabet.”

Greentech Energy Systems A/S er blevet informeret som følger af Intesa Sanpaolo S.p.A.:
”I overensstemmelse med bestemmelserne i § 29 i lov om værdipapirhandel skal vi herved oplyse, at vi har afhændet vores aktiepost i Greentech Energy Systems A/S og dermed ikke længere besidder aktier i selskabet.”

Greentech Energy Systems A/S er blevet informeret som følger af GWM SIF:
”I overensstemmelse med bestemmelserne i § 29 i lov om værdipapirhandel skal vi herved oplyse, at vi har erhvervet en yderligere aktiepost på 22.145.666 aktier i Greentech Energy Systems A/S. Efter denne transaktion kan vores samlede beholdning af aktier i selskabet opgøres til 31.042.832 stk. svarende til 29,10 % af det samlede antal aktier, hvorved vi har passeret 25% grænsen. Denne transaktion er samtidig rapporteret til Finanstilsynet.”

 


Læs meddelelse

10/2016: Announcement of significant position

Greentech Energy Systems A/S has been informed as follows by Pirelli & C S.p.A.:
“In accordance with the rules of Section 29 of the Danish Securities Trading Act we hereby notify you that we have disposed of our shares in Greentech Energy Systems A/S so that we no longer hold any shares in the company”.

Greentech Energy Systems A/S has been informed as follows by Intesa Sanpaolo S.p.A.:
“In accordance with the rules of Section 29 of the Danish Securities Trading Act we hereby notify you that we have disposed of our shares in Greentech Energy Systems A/S so that we no longer hold any shares in the company”.

Greentech Energy Systems A/S has been informed as follows by GWM SIF.:
“In accordance with the rules of Section 29 of the Danish Securities Trading Act we hereby notify you that we have acquired an additional shareholding of 22’145’666 shares in Greentech Energy Systems A/S. Following the acquisition we hold a total of 31’042’832 shares, equivalent to 29.10% of the shares in the company, and thus have exceeded the 25% threshold. We have simultaneously herewith reported the transaction to the Danish Financial Supervisory Authority”.

 


Read the PDF file

 

9/2016: Månedlig opdatering for maj 2016

Vind

 • I maj 2016 var den samlede vindproduktion 30% højere end forventet.
 • Grundet særdeles gode vindforhold i hele Sydeuropa var produktionen fra de spanske (+28%) og især de italienske vindmølleparker (+46%) væsentligt højere end forventet.
  Produktionen i Danmark, Polen og Tyskland var derimod under forventningerne grundet ringe vindforhold. Den samlede produktion var 40% højere end i maj 2015.
 • År til dato-nettoproduktionen var 8% højere end forventningerne og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I maj 2016 var solproduktionen i overensstemmelse med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linje med forventningerne i Italien og lavere end forventet i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var på linje med forventningerne og lidt lavere end den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

9/2016: Monthly Update for May 2016

Wind

 • In May 2016, the total wind production was 30% above estimates.
 • Due to extremely favourable wind conditions across Southern Europe, the production from the Spanish (+28%) and especially the Italian (+46%) wind farms was significantly
  above expectations. On the other hand, in Denmark, Poland and Germany the production was below estimates due to low wind speed. The total production was 40% higher than
  May 2015.
 • Net wind production year-to-date was 8% higher than estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In May 2016, the solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was in line with estimates in Italy and lower than expected in Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and slightly lower than the same period last year.


Read the PDF file

 

8/2016: Månedlig opdatering for april 2016

Vind

 • I april 2016 var den samlede vindproduktion på linje med forventningerne.
 • Grundet gode vindforhold var produktionen højere end forventet i Polen (+ 7%) og især i Spanien (+ 19%), hvor Conesa-anlægget leverede en væsentligt højere produktion (+ 48%) sammenlignet med samme periode i 2015. Produktionen i Italien, Tyskland og Danmark var derimod under forventningerne grundet ringe vindforhold.
 • År til dato-nettoproduktionen var på linje med forventningerne og med samme periode sidste år.

 

Sol

 • I april 2016 var solproduktionen 5% over forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lidt højere end forventet i Italien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 7%. I Spanien var produktionen lavere end forventet (- 4%) på grund af lavere gennemsnitlig solindstråling.
 • År til dato-nettoproduktionen var lidt højere end forventet og på linje med den tilsvarende periode sidste år.

 

Læs meddelelse

8/2016: Monthly Update for April 2016

Wind

 • In April 2016, the total wind production was in line with estimates.
 • On one hand, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Poland (+7%) and especially in Spain (+19%), where the Conesa plant delivered a production significantly higher (+48%) compared to the same period in 2015. On the other hand, in Italy, Germany and Denmark the production was below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.

 

Solar

 • In April 2016, the solar production was 5% above estimates.
 • In particular, the average irradiation was slightly higher than expected in Italy, raising the solar production by +7% compared to estimates. In Spain, the solar production was lower than expected (-4%) due to a lower average irradiation.
 • Net solar production year-to-date was slightly higher than expected and in line with the same period last year.


Read the PDF file

 

7/2016: Månedlig opdatering for marts 2016

Vind

 • I marts 2016 var den samlede vindproduktion 14% under forventningerne.
 • Grundet ringe vindforhold i hele Europa var produktionen fra næsten alle vores markeder lavere end forventet. Kun i Spanien var produktionen højere end forventet, men lavere end i marts 2015 grundet ekstraordinært gode vindforhold sidste år.
 • År til dato-nettoproduktionen var lidt højere end forventet (+5%) og lidt lavere i forhold til samme periode sidste år (-4%).

 

Sol

 • I marts 2016 var solproduktionen på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Spanien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 6%. I Italien var produktionen i overensstemmelse med forventningerne primært takket være høj solindstråling på Cerveteri-anlægget modsat vores øvrige italienske solanlæg, som oplevede lavere solindstråling.
 • År til dato-nettoproduktionen var på linje med forventningerne og den tilsvarende periode sidste år.

 

Læs meddelelse

7/2016: Monthly Update for March 2016

Wind

 • In March 2016, the total wind production was 14% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions all around Europe, production generated in almost all our countries was lower than expected. Only in Spain, the production was higher than expected but lower than in March 2015 due to extraordinary favourable wind conditions in the year-earlier period.
 • Net wind production year-to-date was fairly higher than expected (+5%) and slightly lower than the same period last year (-4%).

 

Solar

 • In March 2016, the solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Spain, raising the solar production by +6% compared to estimates. In Italy, the solar production was in line with estimates mainly due to good irradiation conditions in Cerveteri compared to lower irradiation in the rest of our Italian PV plants.
 • Net solar production year-to-date was in line with budget and the same period last year.


Read the PDF file

 

6/2016: Referat af ordinær generalforsamling 2016

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog
årsrapporten for 2015 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet.

 

Læs meddelelse

 

6/2016: Minutes of Annual General Meeting 2016

The Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S was held today.

The shareholders at the General Meeting adopted the Board of Directors’ report on the activities,
the Annual Report for 2015 and the distribution of the result for the year as proposed in the
Financial Statements.

 

Read the PDF file

 

 

5/2016: Meddelelse om betydelige ejerandele

Greentech Energy Systems A/S er blevet informeret af Pirelli & C. S.p.A. og Intesa San Paolo S.p.A. om, at de er blevet aktionærer i Selskabet og ejer hhv. 12.720.374 aktier, svarende til 11,93% af det samlede antal aktier, og 9.425.292 aktier, svarende til 8,84% af det samlede antal aktier.

GWM Renewable Energy II S.p.A. har desuden reduceret sin ejerandel til i alt 54.109.944 aktier, svarende til 50,72% af det samlede antal aktier.

 

 

Læs meddelelse

 

5/2016: Announcement of significant position

Greentech Energy Systems A/S has been informed by Pirelli & C. S.p.A. and Intesa San Paolo S.p.A. that they have become shareholders of the Company and now hold respectively
12,720,374 shares, equivalent to 11.93% of the shares in the Company, and 9,425,292 shares, equivalent to 8.84% of the shares in the Company.

Moreover, GWM Renewable Energy II S.p.A has reduced its ownership to a total of 54,109,944 shares, equivalent to 50.72% of the shares in the Company.


Read the PDF file

 

4/2016: Salg af polske udviklingsprojekter

Greentech Energy Systems A/S har i dag solgt sine tre polske vindprojekter Parnowo, Ustka og Smolęcin til et datterselskab af EDF EN POLSKA SP. Z.O.O., ejet af EDF Energies Nouvelles, en førende fransk koncern inden for vedvarende energi med mere end 9 GW installeret kapacitet på verdensplan.

Salget er blevet afsluttet idag.

De tre projekter udgør tilsammen 108 MW (jf. Selskabsmeddelelse nr. 16/2015 vedrørende den underskrevne aftale i december 2015).

Salget omfatter overdragelse af de tre projektselskaber med hensigten at videre udvikle og bygge
projekterne i fremtiden.

Den samlede værdi af transaktionen for de tre vindprojekter udgør MEUR 5,4.

 

Læs meddelelse

 

4/2016: Sale of Polish development projects

Today, Greentech Energy Systems A/S, sold three of its Polish wind projects: Parnowo, Ustka and Smolęcin to a subsidiary of EDF EN POLSKA SP. Z.O.O owned by EDF Energies Nouvelles, a leading French renewable energy Group with more than 9 GW of renewable energy worldwide.

The closing of the transaction has occurred today.

The three projects combined amount to a total of 108MW (see also Company Announcement No. 16/2015 for the agreement signed last December).

The sale included the transfer of the Project Companies with the intention of further development and future construction of the projects.

The total value of the transaction for the three wind projects is EUR 5.4M.


Read the PDF file

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2016

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S onsdag,
den 13. april 2016, kl. 15.00, på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

 

Læs indkaldelse

Læs Fuldstændige Forslag

Notice of Annual General Meeting 2016

Pursuant to article 8 of the articles of association, notice is given that the Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S will be held on Wednesday, 13 April 2016 at 3.00 pm, at Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 Copenhagen V, Denmark

 

Read the Notice

Read the Complete Proposals

 

 

Årsrapport for 2015

Greentech Energy Systems A/S offentliggør årsrapporten for 2015

Hovedpunkter:

 • Pofit i perioden på MEUR 1,3 sammenlignet med MEUR – 24,4 i 2014
 • Nettoproduktion354,1 GWh sammenlignet med 374,9 GWh i 2014 (- 6%)
 • Omsætning på MEUR 59,2 sammenlignet med MEUR 64,4 i 2014 (-8%), inkl. omsætning fra associerede virksomheder
 • EBITDA-margin inkl. associerede virksomheder og Særlige poster på 64% sammenlignet med 65% i 2014
 • Total pengestrøm fra løbende aktiviteter på MEUR 1,3 sammenlignet med MEUR – 1,0 i 2014
 • Miljøhensyn: Bruttoproduktionen i 2015 kunne forsyne 138.000 husstande med elektricitet, sparede udledning af ca. 222.000 tons CO2 svarende til eliminering af udledninger fra over 90.000 biler

 

 

Læs PDF filen på engelsk

Annual Report for 2015

Greentech Energy Systems A/S publishes its Annual Report for 2015:

Highlights:

 • Profit for the period of EUR 1.3M compared to EUR -24.4M in 2014
 • Net production of 354.1 GWh compared to 374.9 GWh in 2014 (- 6%)
 • Revenue of EUR 59.2M compared to EUR 64.4M in 2014 (- 8%) including revenue from Associates
 • EBITDA margin including Associates and excluding Special Items of 64% compared to 65% in 2014
 • Total cash flow from continuing operations of EUR 1.3M compared to EUR – 1.0M in 2014
 • Environment Protection: Gross Production in 2015 supplied 138,000 families, reduced the CO2 emissions by approx. 222,000 tons equaling the elimination of emissions from more than 90,000 cars.

 

 

Read the PDF file

 

 

3/2016: Månedlig opdatering for februar 2016

Vind

 • I februar 2016 var den samlede vind produktion 30% over forventningerne.
 • Takket været gode vindforhold var produktionen højere end forventet i Italien (+ 35%), Spanien (+23%) og især Tyskland (+50%).
  I Danmark og Polen var produktionen under forventningerne på grund af dårlige vindfolhold.
 • År til dato nettoproduktionen var væsentlig højere end forventet (+17%) og i forhold til samme periode sidste år (+13%).

 

Sol

 • I februar 2016 var solproduktionen 9% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien, med en stigning af produktionen på 16% i forhold til forventningerne.
  I Spanien var produktionen lavere end forventet (-12%) på grund af lav gennemsnitlig solindstråling.
 • År til dato nettoproduktionen var lidt højere end forventet (+5%) men lavere end i samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

3/2016: Monthly Update for February 2016

Wind

 • In February 2016, the total wind production was 30% above estimates.
 • In particular, due to favourable wind conditions production was higher than expected in Italy (+35%),
  Spain (+23%) and especially in Germany (+50%). In Denmark and Poland the production was below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was considerably higher than budget (+17%) and the same period last year (+13%).

 

Solar

 • In February 2016, the solar production was 9% above estimates.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy, raising the solar production by +16% compared to estimates. In Spain, the solar production was lower than expected (-12%) due to a lower average irradiation.
 • Net solar production year-to-date was fairly higher than budget (+5%) but lower than the same period last year.

 

Read the PDF file

 

 

2/2016: Månedlig opdatering for januar 2016

Vind

 • I januar 2016 var den samlede vind produktion 4% over forventningerne.
 • Gunstige vindforhold gav – sammenlignet med samme periode i 2015 – en højere produktion i Italien generelt (+ 12%), som toppede med en stigning på 28% af produktionen fra vindmølleparken Monte Grighine.
  I resten af vores lande var produktionen under forventningerne på grund af dårlige vindfolhold.

 

Sol

 • I januar 2016 var solproduktionen på linie med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linie med forventningerne i Italien men lidt lavere end forventet i Spanien.

 

Læs meddelelse

2/2016: Monthly Update for January 2016

Wind

 • In January 2016, the total wind production was 4% above estimates.
 • Due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Italy in general (+12%) and in the Monte Grighine plant in particular, which delivered a production 28% higher than the same period in 2015.
  In the rest of our countries the production was below estimates due to low wind speed.

 

Solar

 • In January 2016, the solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was in line with expectations in Italy but lower than expected in Spain.

 

Read the PDF file

 

 

1/2016: Månedlig opdatering for december 2015

Vind

 • I december 2015 var den samlede vind produktion under forventningerne.
 • Produktionen i især Italien og Spanien var væsentlig under forventningerne på grund af meget dårlige vindfolhold i hele Sydeuropa. Modsat var produktionen i Danmark (+6%) og især i Tyskland (+45%) og Polen (+42%) højere end forventet på grund af gode vindfolhold.
 • I 2015 opnåede vind anlæggene en samlet bruttoproduktion på ca. 350 GWh, – 8% i forhold til 2014.

 

Sol

 • I december 2015 var solproduktionen 25% højere end forventet.
 • Takket været højere solindstråling producerede de italienske og spanske anlæg mere end forventet hhv. +28% og + 15%.
 • I 2015 opnåede sol anlæggene en samlet bruttoproduktion på ca. 66 GWh, på linie med 2014.

 

Generelt har Greentechs produktion i 2015 ikke opnået udsigterne annonceret i årsrapporten 2014 specielt på grund af ugunstige vindfolhold i hele Sydeuropa i anden halvdel af året.

 

Læs meddelelse

1/2016: Monthly Update for December 2015

Wind

 • In December 2015, the total wind production was below estimates.
 • In particular, the production from Italy and Spain was considerably below expectations due to extremely poor wind conditions across Southern Europe.
  On the contrary, production from Denmark (+6%) and especially from Germany (+45%) and Poland (+42%) was higher than expected due to good wind conditions.
 • In 2015, the wind portfolio reached a total gross production of approx. 350 GWh, -8% compared to 2014.

 

Solar

 • In December 2015, the solar production was 25% higher than estimated.
 • In particular, due to higher irradiation, the Italian and Spanish solar plants performed significantly above budget: 28% and 15% respectively.
 • In 2015, the solar portfolio generated a gross production of 66 GWh, in line with 2014.

 

Overall, in 2015, Greentech production has not reached the Outlook announced in the Annual Report of 2014, primarily due to the less favourable wind conditions in Southern Europe during the second half of the year.

 

Read the PDF file

16/2015: Aftale om salg af polske projekter

Greentech Energy Systems A/S underskriver en aftale om salg af 4 polske vind projekter til EDF Energies Nouvelles.

 

Greentech Energy Systems A/S og EDF Energies Nouvelles (gennem datterselskabet EDF EN POLSKA SP. Z.O.O.) har indgået en aftale om salg af 4 polske vindmølle projekter med en samlet kapacitet af 120 MW (Parnowo, Ustka, Puck and Smolęcin).

EDF EN POLSKA vil efter opfyldelse af nogle suspensive betingelser eje 100% af projekt selskaberne og overtage alt yderligere udviklingsaktivitet og -udgifter. Købet forventes afsluttet indenfor det første semester af 2016.

 

Læs meddelelse

16/2015: Agreement for the sale of Polish Projects

Greentech Energy Systems A/S signs an agreement for the sale of 4 Polish wind farm projects with EDF Energies Nouvelles.

Greentech Energy Systems A/S and EDF Energies Nouvelles (through its subsidiary EDF EN POLSKA SP. Z.O.O.) entered into an agreement for the sale of 4 Polish wind farm projects amounting to a total of 120MW (Parnowo, Ustka, Puck and Smolęcin).

After the satisfaction of some conditions precedent, EDF EN POLSKA will own 100% of the Project Companies and take over all further development activities and related expenses. The acquisition is expected to be completed within the first semester of 2016.

 

 

Read the PDF file